News & Event

บริจาคทีวีให้ที่ว่าการอำเภอปากช่อง นครราชสีมา

13 Aug , 2015


บริจาคทีวีให้ที่ว่าการอำเภอปากช่อง นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนงานกาชาติปากช่อง
หรืองานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่อง วันทื่ 25 มิถุนายน 2557 บริษัทฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้บริจาคทีวีให้ที่ว่าการอำเภอปากช่อง นครราชสีมา

เพื่อสนับสนุนงานกาชาติปากช่อง หรืองานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2558

 

 

BACK
Promotion View all
บริจาคทีวีให้ที่ว่าการอำเภอปากช่อง นครราชสีมา